Regulamin

Dotyczy zajęć logopedycznych, psychologicznych, terapii SI i konsultacji dietetycznych.

1. Odpłatność za wszystkie zajęcia uiszczana jest każdorazowo po zajęciach lub z góry za cały miesiąc w ciągu pierwszego tygodnia danego miesiąca w formie gotówki bądź przelewu na konto bankowe Ośrodka: ING Bank Śląski 26 1050 1924 1000 0022 7784 6487 według ustalonego cennika zajęć.

2. Odpłatność za konsultacje dietetyczne dokonywana jest z góry najpóźniej na dwa dni przed datą spotkania na konto bankowe Ośrodka.

3. Terapeuta ma obowiązek przedstawić rozliczenie planowanej ilości godzin w danym miesiącu. Ilość godzin ustalana jest z Rodzicem.

4. Brak wpłaty może skutkować odmową prowadzenia zajęć.

5. Na początku każdego miesiąca Rodzic ma obowiązek poinformować Ośrodek o przewidywanych nieobecnościach dziecka (np. planowane wycieczki, wyjazdy) i – jeśli to możliwe -uzgodnić z terapeutą przełożenie zajęć na inny termin.

6. W przypadku braku możliwości ustalenia alternatywnych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane (przy uwzględnieniu warunków z punktu 9).

7. Opłata za zajęcia niezrealizowane w danym miesiącu jest odliczona od wpłaty za zajęcia w następnym miesiącu.

8. Spóźnienie na terapię nie wiąże się z jej przedłużeniem i nie wpływa na jej cenę.

9. Zasady obowiązujące przy odwoływaniu zajęć:

a) W wypadku odwołania zajęć terapeutycznych/konsultacji przez rodzica/opiekuna w dniu, w którym zaplanowano dane zajęcia/konsultacje (po godzinie 10.00) rodzic zobowiązany jest do uiszczenia 100% opłaty.

b) W wypadku odwołania zajęć terapeutycznych/konsultacji przez rodzica/opiekuna dzień przed terapią (po godzinie 10.00) rodzic/opiekun zobowiązany jest do uiszczenia 50% wysokości opłaty za dane zajęcia.

c) Odwołane przez terapeutę zajęcia zostają przełożone na inny termin – ustalony z Rodzicem – bądź zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu (zgodnie z punktem 7). Terapeuta może zaproponować również poprowadzenie zajęć przez innego terapeutę za zgodą Rodzica.

d) Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

10. W celu odwołania zajęć należy skutecznie, telefonicznie bądź przez sms, skontaktować się z terapeutą (nagranie na pocztę głosową czy wysłanie wiadomości e-mail nie gwarantuje dotarcia informacji w wyznaczonym czasie).

11. W przypadku zakończenia terapii przed końcem miesiąca niewykorzystana kwota zostaje zwrócona.

12. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania powyższych zasad. Brak współpracy z terapeutą oraz częsta absencja dziecka, uniemożliwiająca  realizację planu terapeutycznego, mogą skutkować zakończeniem terapii.

13. Ośrodek ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i profesjonalizm pracy podczas procesu terapeutycznego, jednak nie może odpowiadać za efektywność procesu terapii ponieważ ten jest zależny od wielu czynników.

 

 

„Regulamin” obowiązuje od dnia 01.12.2013 r.